Tuesday, September 26, 2006

Mitkä oppivan organisaation toimintatavat ovat tulosten aikaansaamisen kannalta tärkeitä?

Oppivan organisaation piirteiden toimivuuden lisäksi vastaajilta kysyttiin arviota tulosten aikaansaamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Kaikilla oppivan organisaation piirteillä oli positiivinen korrelaatio tulosten aikaansaamiseen. Tämä johtunee suurelta osin siitä, että arviointiin otettiin mukaan vain hyviä ja hyödyllisiä toimintatapoja. Kysymyskohtaisissa korrelaatioissa oli kuitenkin suuriakin eroja.

Organisaatiomme saa aikaan tuloksia ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet kysymykseen voimakkaimmin korreloivat piirteet (kysymyksen perässä korrelaatio, n=599)

39. Esimiehet opastavat, neuvovat ja tukevat alaisiaan ja luovat edellytykset hyville työsuorituksille 0.48
5. Organisaatiolla on yhteinen päämäärä ja arvot, jotka ovat kaikkien tiedossa ja joihin on sitouduttu 0.47
45. Asiakkaiden tarpeita seurataan ja niissä tapahtuvat muutokset otetaan nopeasti huomioon 0.47
44. Ihmisten erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä arvostetaan ja osataan käyttää hyväksi 0.45
47. Henkilöstön kehittämisessä käytetään työstä ja kokemuksista oppimista tehokkaasti hyväksi 0.44
38. Yksilöt ja ryhmät käyttävät saamansa palautteen hyödyksi ja kehittävät toimintaansa sen perusteella 0.43
13. Tehtävät ja työt pyritään tekemään jatkuvasti paremmin 0.43
37. Ihmiset ovat myönteisiä, aktiivisia ja motivoituneita 0.43
52. Omien tehtäviensä lisäksi yksilöt ja ryhmät ottavat vastuuta myös kokonaisuudesta 0.43
2. Jokainen tietää, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja tavoitteensa ja mitä tuloksia häneltä odotetaan 0.43


Organisaatiomme saa aikaan tuloksia ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet kysymykseen heikoimmin korreloivat piirteet (Kysymyksen perässä korrelaatio, n=599)

12. Yksilöt ja ryhmät toimivat itseohjautuvasti 0.15
17. Työkierron avulla tapahtuvaan kehittymiseen ja osaamisen monipuolistamiseen on hyvät mahdollisuudet 0.17
41. Kaikki haluavat oppia uutta ja kehittyä ammatissaan 0.22
26. Tehtäviä ja töiden sisältöä muutellaan joustavasti 0.22
23. Uusien asioiden omaksumiselle ja oppimiselle on varattu riittävästi aikaa 0.23
25. Yksilöt ovat selvillä omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ja tiedostavat omat kehittymistarpeensa 0.23
50. Palkitseminen ja palkitsemisjärjestelmät edistävät yhteistyötä ja kokonaisuuden eteen työskentelyä 0.25
19. Ryhmien ja osastojen väliset reviirirajat ovat väljiä ja joustavia 0.25
14. Ollaan valmiita tekemään erilaisia ja omasta totutusta toimenkuvasta poikkeaviakin töitä 0.26
18. Organisaatiota muunnellaan joustavasti olosuhteiden muuttuessa 0.26

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.