Friday, September 22, 2006

Henkilöstöasiantuntijoiden käsitys oppivasta organisaatiosta 1992/1993

Henkilöstöasiantuntijoiden vastausten sisällön analyysin avulla nousivat esiin seuraavat oppivan organisaation piirteet ja toimintatavat. Suluissa olevat luvut kertovat kuinka moni vastaaja oli maininnut kyseisen asian kuuluvaksi oppivaan organisaatioon. Henkilöstöasiantuntijoiden ja kehittäjien (K) vastausten rinnalla on esitetty myös tieto siitä, kuinka moni linjajohtajista oli maininnut kyseisen asian (L). Luvut ovat prosentteina vastaajamäärästä. Pääkohtien alla on poimintoja tyypillisistä siihen sisällytetyistä ilmaisuista.


1. Avoimuus, keskustelu, vuorovaikutus ja tiedon kulku (K 55 %, L 68 %)

- avoin tiedonkulku
- keskustelua ja vuorovaikutusta runsaasti

2. Palaute ja kokemuksista oppiminen (K 43 %, L 45%)

- annetaan palautetta työstä
- ollaan valmiit ottamaan palautetta vastaan
- suoriutumista arvioidaan
- seuranta ja jälkiarviointi palvelee oppimista ja
toiminnan kehittämistä
- toteutetaan kokemuspohjaista oppimisprosessia

3. Organisaation ja esimiesten tuki kehittämiselle (K 32 %, L 27 %)

- ymmärretään koulutuksen ja kehittämisen merkitys liiketoiminnalle
- koulutukseen ja kehittämiseen panostetaan
- tuotekehitykseen panostetaan
- itsensä kehittämistä tuetaan ja kannustetaan
- johto on esimerkkinä itsensä kehittämisestä

4. Itseohjautuvuus (K 32 %, L - %)

- ryhmät ja yksilöt toimivat itseohjautuvasti
- tehtävät ja vastuu on delegoitu
- otetaan vastuuta sekä omasta työstä että kokonaisuudesta
- oma-aloitteisuus ja yrittäminen

5. Työkierto, työssä oppiminen ja monitaitoisuus (K 30%, L 10 %)

- ammattitaitoa ja osaamista laajennetaan ja monipuolistetaan
työkierrolla ja tehtävien laajentamisella
- tehtäviä ja töitä muutellaan
- ollaan valmiit tekemään muutakin kuin oman toimenkuvan
mukaisia tehtäviä
- olaan valmiit tekemään erilaisia töitä

6. Henkilöstön kehittämisen painotukset (K 30 %, L 5 %)

- oppimisen ja kehittämisen lähtökohtana liiketoiminnan tavoitteet
- keskeinen osaaminen - oppimisen avainalueet tunnistettu
- koulutus perustuu kehittämistarpeiden selvittämiseen
- koulutus on tavoitteellista, suunnitelmallista, pitkäjän-
teistä ja monipuolista
- jokaiselle tehdään koulutussuunnitelmat
- omatoimiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen panostetaan
- oppiminen on osa työtä -asenne

7. Joustava, tilanteeseen mukautuva organisaatiorakenne (K 28 %, L 18 %)

- organisaatiota muunnellaan olosuhteiden muuttuessa
- käytetään projekteja ja työryhmiä
- ollaan valmiit tehtävämuutoksiin
- horisontaalinen yhteistyö toimii
- toimiiko networking

8. Uudistamis- ja kehittämishakuisuus (K 26 %, L 27 %)

- kiinnostus uuteen
- kokeillaan vaihtoehtoisia toimintatapoja
- ennakkoluulottomuus
- luovuutta rohkaistaan

9. Muutosvalmius (K 25 %, L 22 %)

- tehdäänkö paljon muutoksia
- suhtaudutaanko muutoksiin myönteisesti
- koetaanko muutokset uhkina vai mahdollisuuksina
- onko muutosvastarintaa
- kestetäänkö muutoksiin liittyvää epävarmuutta ja ristiriitoja

10. Tavoitteiden selkeys (K 24 %, L 27 %)

- kokonaistavoitteet kaikkien tiedossa
- kaikki tietävät mitä tuloksia heiltä odotetaan ja
mitkä ovat heidän tavoitteensa

11. Virheiden sieto ja virheistä oppiminen (K 24 %, L 36 %)

- suhtaudutaanko virheisiin rakentavasti
- tarkastellaanko virheitä oppimisen kannalta
- toistuvatko samat virheet
- palkitaanko virheistä oppimista

12. Osallistaminen (K 23 %, 10 %)

- kehittämistyöhön otetaan henkilöstö mukaan
- osallistuminen on myös "velvollisuus"
- mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin strategiasta alkaen

13. Toisilta oppiminen (K 21 %, L - %)

- yksilöille kertyvä osaaminen saadaan koko organisaation
käyttöön
- tietoa, kokemuksia ja omaa osaamista jaetaan
- ollaan valmiita auttamaan, kehittämään ja opettamaan muita
- sisäinen networking toimii
- toisten tukeminen

14. Yhteistyöhakuisuus (K 20 %, L 18 %)

- organisaation eri osien yhteistyö
- hyvät henkilösuhteet
- sisäinen asiakkuus

15. Toimintaympäristön/tilanteen seuranta ja muutoksiin reagointi (K 20 %, L 50 %)

- toimintaympäristön ja sen muutosten seuranta
- avoimuus ja herkkyys ympäristölle
- strategia ja toimintatavat elävät tilanteen mukaan
- asiakkaita kuunnellaan
- alan kehitystä seurataan
- benchmarking käytössä

16. Joustavuus (K 15 %, L 5 %)

17. Palkitseminen (K 15 %, L 5 %)

- palkitseminen tuloksista
- kehittymisestä, parantamisesta ja oppimisesta palkitaan

18. Jatkuva parantaminen -ajattelu (K 13 %, L 22 %)

- pyritäänkö kaikki työt tekemään jatkuvasti paremmin
- kehittääkö jokainen omaa työtään
- tehdäänkö asiat kerralla oikein
- laatuajattelu

19. Esimies valmentajana (K 12 %, L - %)

- esimies on alaisten resurssi
- tasavertainen yhteistyösuhde
- esimies luo puitteet ja edellytykset
- kehityskeskustelut

20. Kyseenalaistaminen (K 11 %, L 13 %)

- uskalletaan ja voidaan kyseenalaistaa olemassa olevaa

21. Yhteinen päämäärä, tavoitteet ja arvot (K 10 %, L 36 %)

- organisaatiolla yhteinen päämäärä, visio
- se on kaikkien tiedossa
- siihen on sitouduttu, sen mukaisesti toimitaan

22. Työryhmät, ryhmätyö, tiimit (K 10 %, L 5 %)

- pienryhmätoimintaa
- tiimityöskentelyä suosiva toimintattapa

23. Yksilöiden halu oppia, kehittää ja kehittyä (K 10 %, L 13 %)

- halutaan oppia uutta ja kehittyä ammatissaan
- ymmärretään, että kehittyminen lähtee itsestä

24. Yksilöt/ominaisuudet - henkilöstö/ominaisuudet (K 10 %. L 13 %)

- aktiivisia
- motivoituneita
- itseensä luottavia
- myönteisiä
- haluavat tehdä mielekästä työtä

25. Erilaisuuden arvostaminen, sietäminen ja hyödyntäminen (K 9 %, L 22 %)

- erilaisia ajatuksia kuunnellaan
- henkilöiden erilaiset ominaisuudet, tiedot, kokemus jne.
käytetään hyväksi

26. Positiivinen ihmiskäsitys (K 6 %, L - %)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.