Tuesday, September 26, 2006

Oppivan organisaation piirteiden toimivuus suomalaisissa yrityksissä 1993

Kartoituksessa oli mukana 42 yritystä, joista saatiin yhteensä 599 vastausta.

Arviointiasteikko oli 1…5 ja sen ääripäät olivat Kuvaa/toimii huonosti … Kuvaa/toimii hyvin.

Ohjetekstissä pyydettiin vastaajia tekemään arvio oman osastonsa tai yksikkönsä näkökulmasta. Lisäksi mainittiin, että joissakin kysymyksissä painopiste on vastaajan yksikön sisäisissä asioissa ja joissakin tarkastellaan tilannetta hieman laajemmin organisaatiossa.


Parhaiten toteutuvat oppivan organisaation piirteet

13. Tehtävät ja työt pyritään tekemään jatkuvasti paremmin 3.7
4. Kehittämistä ja oppimista arvostetaan 3.6
49. Omassa työssä tarvittavia tietoja on helppo saada 3.5
2. Jokainen tietää, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja tavoitteensa
ja mitä tuloksia häneltä odotetaan 3.5
45. Asiakkaiden tarpeita seurataan ja niissä tapahtuvat muutokset
otetaan nopeasti huomioon 3.4
27. Virheistä pyritään oppimaan mahdollisimman paljon 3.4
8. Aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta arvostetaan ja rohkaistaan 3.4
48. Ihmiset osaavat tehdä työtä ryhmässä ja toimia yhteistyössä
toisten kanssa 3.4
41. Kaikki haluavat oppia uutta ja kehittyä ammatissaan 3.4
31. Ihmiset ovat valmiita auttamaan, opastamaan, opettamaan
ja kehittämään muita työyhteisön jäseniä 3.4
11. Kehittäminen ja koulutus pohjautuvat todellisiin tarpeisiin 3.4


Heikoimmin toimivat oppivan organisaation piirteet

19. Ryhmien ja osastojen väliset reviirirajat ovat väljiä ja joustavia 2.4
50. Palkitseminen ja palkitsemisjärjestelmät edistävät yhteistyötä
ja kokonaisuuden eteen työskentelyä 2.6
17. Työkierron avulla tapahtuvaan kehittymiseen ja osaamisen
monipuolistamiseen on hyvät mahdollisuudet 2.6
23. Uusien asioiden omaksumiselle ja oppimiselle on varattu riittävästi aikaa 2.7
7. Yksilöt ja ryhmät saavat paljon palautetta työstään ja toiminnastaan 2.7
36. Tiedonkulku on avointa ja se toimii kaikkiin suuntiin 2.8
26. Tehtäviä ja töiden sisältöä muutellaan joustavasti 2.8

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.