Friday, September 22, 2006

Oppivan organisaation perustekijät

Henkilöstöasiantuntijoiden oppivaa organisaatiota koskevien näkemysten perusteella tehtiin Oppivan organisaation kehittämispalaute, jossa on 52 väittämätyyppistä kysymystä. Kysymykset ryhmiteltiin 14 kysymysryhmäksi, jolloin muodostui kuvaus oppivan organisaation keskeisimmistä toimintatavoista tai perustekijöistä.

Oppivan organisaation perustekijät (kysymysryhmät)

1. Asiakaslähtöisyys
Asiakkaiden tarpeita seurataan ja niissä tapahtuvat muutokset otetaan nopeasti huomioon. Asioita kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintaympäristön seuranta on järjestetty hyvin.

2. Selkeät tavoitteet ja sitoutuminen
Organisaatiolla on yhteinen päämäärä ja arvot, jotka ovat kaikkien tiedossa ja joihin on sitouduttu. Jokainen tietää, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja tavoitteensa ja mitä tuloksia häneltä odotetaan

3. Sisäinen asiakkuus
Ryhmien ja osastojen välinen yhteistyö toimii hyvin. Niiden väliset rajat ovat väljiä ja joustavia. Toisiin yksiköihin, ryhmiin ja työvaiheisiin suhtaudutaan sisäisinä asiakkaina. Muiden osastojen ja ryhmien asiantuntemus on tarvittaessa helppo saada myös muiden käyttöön.

4. Organisaation joustavuus
Organisaatiota, tehtäviä ja töiden sisältöä muutellaan joustavasti olosuhteiden muuttuessa. Työkierron avulla tapahtuvaan kehittymiseen ja osaamisen monipuolistamiseen on hyvät mahdollisuudet

5. Muutosvalmius
Muutoksin ja uudistuksiin suhtaudutaan myönteisesti ja ennakkoluulottomasti. Uusia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja kokeillaan ja otetaan käyttöön

6. Itseohjautuvuus
Yksilöt ja ryhmät toimivat itseohjautuvasti. Tehtävät, vastuut ja valtuudet on delegoitu niiden suorittajille riittävän alas organisaatiossa. Jokainen ymmärtää, miten hänen työnsä liittyy kokonaisuuteen ja ryhmän muiden jäsenten tehtäviin.

7. Tiedon kulku ja vuorovaikutus
Avointa keskustelua ja vuorovaikutusta on runsaasti. Tiedonkulku toimii kaikkiin suuntiin.

8. Osallistaminen
Henkilöstö otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tilapäisiä työryhmiä ja projekteja käytetään tarkoituksenmukaisesti. Yksilöt ja ryhmät voivat vaikuttaa omaa työtään koskeviin suunnitelmiin, muutoksiin ja uudistuksiin. Aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta arvostetaan. Omassa työssä tarvittavia tietoja on helppo saada.

9. Kehittymishakuisuus
Tehtävät ja työt pyritään tekemään jatkuvasti paremmin. Kaikki haluavat oppia uutta ja kehittyä ammatissaan. Ollaan valmiita tekemään erilaisia ja omasta totutusta toimenkuvasta poikkeaviakin töitä. Yksilöt ovat selvillä omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ja tiedostavat omat kehittymistarpeensa

10. Kyseenalaistaminen
Olemassa olevaa uskalletaan ja voidaan kyseenalaistaa. Ihmisten erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä arvostetaan ja osataan käyttää hyväksi.

11. Kokemuksista oppiminen
Yksilöt ja ryhmät arvioivat toimintaansa ja oppivat kokemuksistaan. Virheisiin ja epäonnistumisiin suhtaudutaan rakentavasi ja niistä pyritään oppimaan mahdolisimman paljon. Toimintaympäristön seuranta, tiedon keruu ja sen välittäminen organisaation käyttöön on jokaisen asia. Omien tehtäviensä lisäksi yksilöt ja ryhmät ottavat vastuuta myös kokonaisuudesta

12. Yhdessä oppiminen
Omia kokemuksia, tietoja ja osaamista annetaan toisten käyttöön. Ihmiset ovat valmiita auttamaan, opastamaan ja opettamaan muita työyhteisön jäseniä. Ihmiset osaavat tehdä työtä ryhmässä ja toimia yhteistyössä toisten kanssa. Yksilöiden ja ryhmien väliset erimielisyydet ja ristiriidat ratkaistaan rakentavalla tavalla. Ihmiset ovat myönteisiä, aktiivisia ja motivoituneita

13. Esimiehet valmentajina
Esimiehet opastavat, neuvovat ja tukevat alaisiaan ja luovat edellytykset hyville työsuorituksille. Yksilöt ja ryhmät saavat paljon palautetta työstään ja toiminnastaan.

14. Henkilöstön kehittäminen
Kehittämistä ja oppimista arvostetaan. Kehittäminen ja koulutus pohjautuvat todellisiin tarpeisiin ja on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle on luotu hyvät edellytykset ja varattu riittävästi aikaa. Henkilöstön kehittämisessä käytetään työstä ja kokemuksista oppimista tehokkaasti hyväksi. Omatoimista ja itseohjautuvaa osaamisen kehittämistä kannustetaan ja tuetaan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.